John 5 and the Creatures

John 5 and the Creatures with Hero Jr. at the Slidebar. Photos by Steve Rose